Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Antropogeniczne zmiany w środowisku
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0014-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Czynniki antropogeniczne w procesach utraty bioróżnorodności, deforestacji, desertyfikacji, alkalizacji i zasolenia gleb. Wpływ rolnictwa na środowisko. Czynniki antropogeniczne w procesie zmian krajobrazu. Zmiany w środowisku wywołane turystyką i rekreacją.
Zmiany w środowisku wywołane działalnością górniczą. Udział czynników antropogenicznych w regionalnych i globalnych zmianach środowiskowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zmiany w środowisku wywołane powstaniem i rozwojem rolnictwa Udział w dyskusji
M_W002 Student zna zmiany w środowisku wywołane rozwojem przemysłu (szczególnie górniczego) Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dostrzegać w przyrodzie czynniki antropogeniczne oddziałujące na środowisko Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Student umie obserwować i udokumentować negatywne zmiany środowiskowe wywołane działalnością człowieka Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość potrzeby kształtowania środowiska naturalnego człowieka Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student ma świadomość skutków nieprzemyślanej działalności człowieka Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 Student ma świadomość konieczności permanentnego poszerzania wiedzy Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zmiany w środowisku wywołane powstaniem i rozwojem rolnictwa + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zmiany w środowisku wywołane rozwojem przemysłu (szczególnie górniczego) + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dostrzegać w przyrodzie czynniki antropogeniczne oddziałujące na środowisko + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie obserwować i udokumentować negatywne zmiany środowiskowe wywołane działalnością człowieka + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby kształtowania środowiska naturalnego człowieka + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość skutków nieprzemyślanej działalności człowieka + - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość konieczności permanentnego poszerzania wiedzy + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 114 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
.

Społeczności prehistoryczne jako czynnik zmian środowiska
Antropogeniczne zagrożenia środowiska hałasem i wibracjami
Zagrożenia środowiska dioksynami i furanami
Antropogeniczne przyczyny degradacji gleb
Odpady komunalne i przemysłowe
Antropogeniczne zagrożenia środowiska promieniowaniem niejonizującym i jonizującym
Wpływ górnictwa na środowisko. Ekspansywna eksploatacja kopalin.
Ochrona środowiska na terenach górniczych

Ćwiczenia projektowe (20h):
.

Projekt obejmuje:
wybór problemu środowiskowego
analizę obecnego stanu wybranego problemu środowiskowego
propozycje zmian w aspekcie działań antropogenicznych
prognozę przebiegu zmian w przedziale czasowym i symulację wyników zmian
aplikację graficzną
szczegółową dokumentację wykonania projektu.

Tematy projektów. Czynniki antropogeniczne w sferach utraty bioróżnorodności, deforestacji, desertyfikacji, alkalizacji i zasolenia gleb. Wpływ rolnictwa na środowisko krajów rozwijających się i rozwiniętych
Czynniki antropogeniczne a zmniejszenie różnorodności genetycznej. Wymieranie gatunków
Czynniki antropogeniczne w procesie zanieczyszczenia powietrza. Udział czynników antropogenicznych w regionalnych zmianach środowiskowych. Udział czynników antropogenicznych w globalnych zmianach środowiskowych. Czynniki antropogeniczne w procesie chemicznego skażenia środowiska. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. Zagrożenia chemiczne i biologiczne w miejscu pracy. Chemikalia w życiu codziennym. Choroby zawodowe.
Czynniki antropogeniczne w procesie zmian krajobrazu. Zmiany w środowisku wywołane turystyką i rekreacją.
Zmiany w środowisku wywołane działalnością górniczą.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: dyskusja, metoda e-learningu
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci są zobowiązani do przygotowania projektu i prezentacji na wybrany wcześniej temat. Przykładów powinny być studiami przypadku z całego świata w celu zilustrowania zastosowania wpływu czynników antropogenicznych na środowisko.
Student będzie również uczestniczył w otwartej sesji dyskusyjnej. 60% zajęć projektowych w formie e-learningu. Ocena projektu uwzględnia: aktywność, wartość merytoryczną oraz jakość i sposób jego prezentacji.
Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe, jednak aktywność na wykładach może wpłynąć na podwyższenie końcowej oceny.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z sylabusem przedmiotu. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci w dwuosobowych zespołach realizują projekt. Każdy zespół otrzymuje do wykonania inny, przydzielony losowo temat projektu. W ramach projektu należy stworzyć działającą aplikację graficzną oraz szczegółową dokumentację wykonania projektu. 60% zajęć projektowych w formie e-learningu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z wykładów (waga 0,4) i zajęć projektowych (waga 0,6). Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny. Oceną końcową za przedmiot jest ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na wykładach student nadrabia samodzielnie. Na egzaminie końcowym student jest zobowiązany znać materiał przedstawiony na wszystkich wykładach. Obecność na zajęciach projektowych i na prezentacji projektu jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w 75% zajęć z tego przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Faliński J. B., 2001: Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Vademecum
Geobotanicum 1. PWN, Warszawa.
Jurt R., 2003: Biologia zwierząt. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa.
Pullin A.S., 2004: Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN, Warszawa.
Sobczyk W., 2013: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków, ss. 355.
Sobczyk W. (red. nauk.), 2014: Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, ss. 323.
Sobczyk W., 2015: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development, vol. 12, no 2, s. 51-62.10.
Sobczyk W., Kowalska A., 2015: Działalność górnicza a środowisko. Studium przypadku. Wyd. Naukowe AGH, Kraków.
Sobczyk W., 2016: Aspekty społeczne i środowiskowe gospodarki odpadami. Wyd. AGH, ss. 218.
Sobczyk W., Gliniak M., Kowalska A.: Zrównoważona eksploatacja surowców mineralnych. Przegląd Górniczy 2018, nr 11, s. 19-23.
Symonides E., 2007: Ochrona przyrody, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
Wolański N., 2007: Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1,2. PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Sobczyk W., 2013: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków, ss. 355.
Sobczyk W. (red. nauk.), 2014: Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, ss. 323.
Sobczyk W., 2015: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development, vol. 12, no 2, s. 51-62.10.
Sobczyk W., Kowalska A., 2015: Działalność górnicza a środowisko. Studium przypadku. Wyd. Naukowe AGH, Kraków.
Sobczyk W., 2016: Aspekty społeczne i środowiskowe gospodarki odpadami. Wyd. AGH, ss. 218.
Sobczyk W., Gliniak M., Kowalska A.: Zrównoważona eksploatacja surowców mineralnych. Przegląd Górniczy 2018, nr 11, s. 19-23.

Informacje dodatkowe:

W wyjątkowych przypadkach <50% wykładów może odbyć się metodą e-learningu (webinarium).