Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne materiały szkliste i szkło-krystaliczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0050-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Stoch Paweł (pstoch@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course presents fundamentals of modern glass and glass – ceramic materials which are used in enviromental protection, electronic and optoelectronic devices or as biomaterials. The fundamentals of glass structure, microstructure and selected properties will be also presented and discussed.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Konwledge of fundamentals of glass and glass - ceramics structural properties. SDA3A_W03, SDA3A_W01
M_W002 Knowledge of selected properties of glass and glass-ceramic materials. SDA3A_W03, SDA3A_W01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Knows relations between structure and selected properties. SDA3A_W03, SDA3A_W01 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to predict selected properties based on glass and glass-ceramics composition. SDA3A_U02, SDA3A_U01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Is able to choose proper material composition to selected application. SDA3A_U02, SDA3A_U01 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student understands importance of development of new materials. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Konwledge of fundamentals of glass and glass - ceramics structural properties. + - - - - + - - - - -
M_W002 Knowledge of selected properties of glass and glass-ceramic materials. + - - - - + - - - - -
M_W003 Knows relations between structure and selected properties. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to predict selected properties based on glass and glass-ceramics composition. + - - - - + - - - - -
M_U002 Is able to choose proper material composition to selected application. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands importance of development of new materials. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 41 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Fundamentals of glass structure.
2. Thermal properties of glasses.
3. Glasses in enviromental protection,
4. Biomaterials and bioglass.
5. Glasses for optoelectronic and electronic devices.

Zajęcia seminaryjne (15h):

1. Glass crystallization.
2. Obtaining glass – ceramic materials.
3. Materials for waste vitrification.
4. Glass fibers.
5. Glasses in electronics.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In order to complete the seminar class, a presentation on a chosen subject must be given and the student must take part in a discussion, which will be positively graded. Additionally the student need to be present on at least 75 % of classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the seminar classes grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Each case will be discussed individually.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowladge of materials science/solid state physics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. James E. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, RSC, 2005.
2. Arun K. Varshneya, Fundamentals of Inorganic Glasses, Academic Press, Inc., 1994.
3. Frederick T. Wallenberger, Paul A. Bingham, Fiberglass and Glass Technology, Springer, 2010.
4. Hans Bach, Dieter Krause, Low Thermal Expansion Glass Ceramics, Springer, 2005.
5. Wolfram Holand, George Beall, Glass-Ceramic Technology, The American Ceramic Society, 2002.
6. Ian W. Donald, Waste Immobilization in Glass and Ceramic Based Hosts, Wiley, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publications are available at: https://www.bpp.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Brak