Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zastosowania Wirtualnej Rzeczywistości w medycynie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0084-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Przybyło Jaromir (przybylo@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu przedstawione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z wirtualną rzeczywistością oraz wykorzystywane w tej dziedzinie urządzenia i technologie. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zastosowań systemów rozszerzonej rzeczywistości oraz praktycznej ich realizacji. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować referat i przygotować prezentację na wskazany temat, wykorzystując informacje zawarte w literaturze naukowej. SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Referat,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna rolę systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz ich zastosowania. Potrafi podjąć i prowadzić dyskusję na ten temat podając merytoryczne argumenty. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 6 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z wirtualną rzeczywistością oraz wykorzystywane w tej dziedzinie urządzenia i technologie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zastosowań systemów rozszerzonej rzeczywistości oraz praktycznej ich realizacji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować referat i przygotować prezentację na wskazany temat, wykorzystując informacje zawarte w literaturze naukowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz ich zastosowania. Potrafi podjąć i prowadzić dyskusję na ten temat podając merytoryczne argumenty. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 39 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

W trakcie wykładu przedstawiane są zagadnienia związane z technikami wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz ich zastosowania w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny.

Tematyka wykładów:
1) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość – wprowadzenie.
2) Wybrane zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w medycynie.
3) Inne zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (nauka, edukacja, rozrywka…).
4) Urządzenia i technologie dla wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Zajęcia seminaryjne (18h):

Tematyka zajęć seminaryjnych nawiązuje do zagadnień poruszanych w trakcie wykładu, rozszerzając je o wybrane przez prowadzącego tematy (na podstawie artykułów naukowych). W trakcie zajęć seminaryjnych Doktoranci prezentują również (wcześniej przygotowane) referaty lub rezultaty praktycznych zadań wskazane przez prowadzącego.
Studenci mają również możliwość praktycznego zapoznania się z urządzeniami do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (okulary HMD, rękawice…).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Podczas zajęć seminaryjnych studenci dyskutują nad zadanymi wcześniej (np. artykuły naukowe) i omawianymi na zajęciach zagadnieniami. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosownych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminarium: Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie referatu lub zrealizowanie zadania praktycznego na zadany temat i zaprezentowanie go przed całą grupą w trakcie zajęć. Dodatkowo, uwzględniana jest aktywność w dyskusji podczas zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Doktoranci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Słuchacze winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Doktoranci przystępując do seminarium są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów pytań, zagadnień).
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przedmiot podlega zaliczeniu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W trakcie semestru prowadzący ustala terminy obowiązkowych spotkań seminaryjnych. Nieobecność na ustalonych terminach spotkań należy odrobić w terminie zaproponowanym i uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. W przypadku większej liczby nieobecności, sposób zaliczenia przedmiotu ustalany jest indywidualnie przez prowadzącego zajęcia, przy czym dotyczy to tylko sytuacji gdy nieobecności są usprawiedliwione lub o których prowadzący został poinformowany na początku semestru.
W pozostałych przypadkach student nie uzyska zaliczenia .

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obsługa komputera, znajomość zagadnień informatycznych (m.in. języki programowania MATLAB, C/C++), umiejętność pisania raportów i sprawozdań, umiejętności prezentacji. Dobra znajomość języka angielskiego (wymagana do czytania ze zrozumieniem artykułów naukowych).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Burdea, G. and P. Coffet (2003). Virtual Reality Technology, Second Edition. Wiley-IEEE Press
2. Sharon Oviatt, ”Multimodal Interfaces”, Chapter in Handbook of Human-Computer Interaction, (ed. by
J. Jacko & A. Sears), Lawrence Erlbaum: New Jersey, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Functional endoscopic sinus surgery with Head Mounted Display and video analysis / Jaromir PRZYBYŁO, Paweł Dobosz // W: Recent developments and achievements in biocybernetics and biomedical engineering : proceedings of the 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Kraków, Poland, September 20-22, 2017 / eds. Piotr Augustyniak, Roman Maniewski, Ryszard Tadeusiewicz. — [Cham] : Springer International Publishing, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 647). — ISBN: 978-3-319-66904-5 ; e-ISBN: 978-3-319-66905-2. — S. 182–191.

2) Hand tracking algorithm for augmented reality systems — Algorytm śledzenia dłoni dla systemu rozszerzonej rzeczywistości / Jaromir PRZYBYŁO // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 14 z. 3/1, s. 581–589. — Bibliogr. s. 588–589, Streszcz., Summ.

Informacje dodatkowe:

brak