Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Termodynamika fenomenologiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0110-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Fornalik-Wajs Elżbieta (elaf@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module develops a knowledge of fundamental thermodynamic concepts. The irreversible thermodynamics will be the basis for an analysis of the real processes and the research problems. The module will help to extend the view on the processes occuring in the complex systems with an emphasize on the conjugated ones.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posseses extended knowledge, based on the fundamental thermodynamic concepts. Utilizes the thermodynamics of irreversible processes to an analysis of the real processes and research problems being the scope of PhD thesis. SDA3A_W01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 utilizes the knowledge to an analysis of the complex research problems. is able to make conclusions in the basis of results, be critical in their evaluation. SDA3A_U01 Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_U002 utilizes the knowledge in the scientific discussions. is able to prepare an analysis of the reserach problem in the form of presentation and to present it on the international forum. SDA3A_U02, SDA3A_U05 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understands the need of continuous self-learning and self-development; is able to be critical of own and published research results. SDA3A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_K002 understands the professional and ethical way of realization of research works. is able to work in team and respects the intellectual property rights. SDA3A_K03 Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posseses extended knowledge, based on the fundamental thermodynamic concepts. Utilizes the thermodynamics of irreversible processes to an analysis of the real processes and research problems being the scope of PhD thesis. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 utilizes the knowledge to an analysis of the complex research problems. is able to make conclusions in the basis of results, be critical in their evaluation. + - - - - + - - - - -
M_U002 utilizes the knowledge in the scientific discussions. is able to prepare an analysis of the reserach problem in the form of presentation and to present it on the international forum. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the need of continuous self-learning and self-development; is able to be critical of own and published research results. + - - - - + - - - - -
M_K002 understands the professional and ethical way of realization of research works. is able to work in team and respects the intellectual property rights. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 97 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Fundamental thermodynamic concepts. Thermodynamic Laws.
Reversible and irreversible processes.
Entropy balance in the closed and open systems.
Entropy generation in the heat and mass transfer processes.
Entropy generation minimization.
Linear processes. Onsager Theorem.
Conjugated processes. Curie Symmetry Principle.
Exergy concept and exergy balance in the closed and open systems.
Introduction to the statistical thermodynamics.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Case studies of particular real systems or processes. They will be as close as possible to the topics being in the scope of PhD thesis. In general, they will base on the published scientific literature and will utilize the extended knowledge of thermodynamic concepts. The aim of studies, their realization and results will be presented together with the critical analysis of the assumptions, methods and conclusions. The discussion will be important element of the classes.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The lecture contents is presented in the form of multimedial presentation in connection with the classical board lecture enriched with the display regarding particular problem. The knowledge is also transferred during the discussions moderated by the lecturer.
 • Zajęcia seminaryjne: Seminars base on the case studies conducted by the students working in the teams. Discussions and critical analyses are very important elements of the classes.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Lecture
The participation in the written credit is allowed after getting the positive grade from the seminar and confirmed participation in the lectures (the exception is discussed in other section). There will be three terms of written credit at the end of the classes. The positive grade is regulated by the AGH rules.

Seminar
Confirmed participation in the seminars (the exception is discussed in other section). Positive grade of the preparation and presentation of the assigned topic and also answering the questions and participation in the discussions.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Knowledge and understanding of previously realized material. Participation in the discussions. Asking the questions. Following the rules of PhD School regulations regarding the rights and obligations.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Knowledge and understanding of previously realized material. Presentation of an analysis of particular case study. Working in a team. Participation in the discussions. Asking the questions. Following the rules of PhD School regulations regarding the rights and obligations.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average rating = 0.5· SR + 0.5· CR ·w
where: SR – seminar rate ; CR – writtin credit rate;
w – weight, w = 1 first term, w = 0.9 second term, w = 0.8 third term

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Lecture
One excused absence is allowed. The student is obliged to analyzed and understand realized content by himself/herself.

Seminar
One excused absence is allowed. The student is obliged to prepare an essay on the given problem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge regarding the fundamental thermodynamics, differential and integral calculus.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szargut J., Termodynamika, PWN, Warszawa 1991
2. Gumiński K., Termodynamika procesów nieodwracalnych, PWN, Warszawa 1986
3. Kondepudi D., Prigogine I., Modern Thermodynamics, Willey, Chichester 1999
4. Bejan A., Advanced engineering thermodynamics, Wiley, Hoboken 2006
5. Bejan A., Entropy generation minimization, CRC, Boca Raton 1996
6. Poniewski M. I in., Termodynamika procesów nierównowagowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

E. Fornalik (2009), Magnetic convection of paramagnetic fluid in an enclosure, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, (monografia)
T. Kura, E. Fornalik-Wajs (2016) Approach to novel design of CO2 based centrifugal compressor, E3S Web of Conferences vol. 10 art. no. 00124,
T. Kura, E. Fornalik-Wajs (2016) Compressor efficiency in the light of blade-fluid thermal interaction, Journal of Physics. Conference Series, vol. 745 art. no. 032065,

Informacje dodatkowe:

Listed topics represent only the scope of lecture, forming its basis. They shouldn’t be treated as the titles of particular classes.
Other forms of student’s activity mean a self-studies on the topics analyzed during the lectures.