Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika procesów górniczych i przeróbczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0149-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Saramak Daniel (dsaramak@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zagadnień związanych z szeroko pojętymi aspektami ekonomicznymi związanymi z górnictwem oraz przeróbką surowców mineralnych. W ramach zajęć doktoranci zostaną zaznajomieni z bilansem wydobycia i produkcji wybranych surowców, kosztami ich pozyskiwania oraz oceną ekonomiczną wybranych procesów ich przetwórstwa

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 PhD students know issues related to economy of mining and mineral processing SDA3A_W02, SDA3A_W06 Wykonanie projektu
M_W002 PhD students knows methods of minerals and metals balancing SDA3A_W07, SDA3A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 PhD student is able to conduct an economic analysis of mining and mineral processing operations SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 PhD student is aware of crucial role of mining and mineral processing in production and utilization of metals. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 PhD students know issues related to economy of mining and mineral processing + - - - - - - - - - -
M_W002 PhD students knows methods of minerals and metals balancing + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 PhD student is able to conduct an economic analysis of mining and mineral processing operations + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 PhD student is aware of crucial role of mining and mineral processing in production and utilization of metals. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 68 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Balance and statstics of world mineral resources. Industrial plant on the market. National mining industry for coal, ores and other mineral raw materials. Cost analysis in mineral processing plant. Trade formulas. Equation of mass balance. Economical assessment of processing techologies. Global ternds in management of raw materials.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Economic analysis and assessment of operation for selected mining and mineral processing sector/industry/plant.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final mark from project: on the basis of prepared economic analysis. In case of unsuccesful score it is possible to provide another analysis or to improve the one assessed as negative.
Final mark from lectures: on the basis of PhD Student activity. In case of problems with obtaining a positive crose, PhD student is obliged to pass a short test related to issues presented during lectures.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark: arithmetic value of mark from project and lectures.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Self-study of respective issues

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of mining and mineral processing technology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Trybalski K.: Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud. Wydawnictwa AGH. Kraków 2013
2. Krawczykowski D.: Unifikacja wyników analiz granulometrycznych drobnoziarnistych proszków mineralnych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2019
3. Wills.: Mineral processing technology, 7th edition, 2005
4. Naziemiec Z.: Przeróbka i badania kruszyw mineralnych. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2019.
Gawenda T.: Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Tumidajski T., Saramak D: Metody i modele statystyki matematycznej w przeróbce mineralnych, Wydawnictwo AGH, 2009, ISBN: 978-83-7464-231-6,
2. Tumidajski T., Foszcz D., Jamróz D., Niedoba T., Saramak D.: Niestandardowe metody statystyczne i obliczeniowe w opisie procesów przeróbki surowców mineralnych, (Non classical statistical and calculation methods in mineral processing description). Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk., Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. 125 s.. ISBN 978-83-60195-62-8
3. 15. Tumidajski T., Kalinowski K., Trybalski K., Foszcz D., Gawenda T., Kunysz J., Mączka W., Saramak D., Niedoba T.: Modelowanie matematyczne układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych The mathematical modelling of mineral processing technological systems. Monografia pod red. Tadeusza TUMIDAJSKIEGO; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004.

Informacje dodatkowe:

brak