Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody sterowania piecami odlewniczymi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0220-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Klasyfikacja pieców odlewniczych stosowanych w odlewnictwie SDA3A_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Metody prowadzenia wytopów w różnych typach pieców odlewniczych SDA3A_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Metody sterowania piecami odlewniczymi (oporowymi, indukcyjnymi, łukowymi i żeliwiakami). Algorytmy sterowania. Systemy pomiarowe i sterujące. SDA3A_W02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Dobór metod sterowania piecami odlewniczymi SDA3A_U01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umiejętność zespołowego przygotowania procesu wytwarzania ciekłych stopów odlewniczych SDA3A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Klasyfikacja pieców odlewniczych stosowanych w odlewnictwie - - - - - + - - - - -
M_W002 Metody prowadzenia wytopów w różnych typach pieców odlewniczych - - - - - + - - - - -
M_W003 Metody sterowania piecami odlewniczymi (oporowymi, indukcyjnymi, łukowymi i żeliwiakami). Algorytmy sterowania. Systemy pomiarowe i sterujące. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Dobór metod sterowania piecami odlewniczymi - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność zespołowego przygotowania procesu wytwarzania ciekłych stopów odlewniczych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Sterowanie piecami odlewniczymi

1. Charakterystyki techniczne, technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne pieców odlewniczych
2. Parametry wejściowe i wyjściowe pieców jako obiektów sterowania automatycznego
3. Identyfikacja pieców odlewniczych jako obiektów w układach sterowania
4. Elementy pomiarowe i sterujące w układach pracy pieców odlewniczych
5. Algorytmy i metody sterowania wybranymi piecami odlewniczymi
6. Modelowanie układów sterowania piecami odlewniczymi

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagana jest obecność na ponad 50% zajęć seminaryjnych oraz wykonanie prezentacji i wygłoszenie referatu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Aktywny udział w zajęciach seminaryjnych
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie wynikać z ocen cząstkowych za aktywność na zajęciach, jakość wykonanej prezentacji oraz wygłoszenia referatu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości będzie indywidualnie uzgadniany pomiędzy doktorantem a prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach seminaryjnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. E. ZIÓŁKOWSKI (2002): Zastosowanie metod programowania matematycznego w optymalizacji wytopu w piecach odlewniczych. W: Modelowanie i optymalizacja : metody i zastosowania / pod red. Janusza Kacprzyka, Jana Węglarza. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002.

2. E. ZIÓŁKOWSKI (2002): Analiza funkcjonalności zdalnych komputerowych systemów pomiarowo-sterujących. W: V konferencja odlewnicza TECHNICAL 2002 : „Odlewnictwo XXI w. – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 23. 05–24. 05. 2002 r. : biuletyn konferencyjny. — Nowa Sól : P. P. P.„TECHNICAL”, 2002. — S. 120–125.

3. E. ZIÓŁKOWSKI (2002): Charakterystyka sterowania grupowego w zasilaniu elektrycznych pieców oporowych. Archiwum Odlewnictwa; ISSN 1642-5308. — 2002 R. 2 nr 3, s. 149–154.

4. E. ZIÓŁKOWSKI (2002): Koncepcja modelowego stanowiska do automatycznej identyfikacji elektrycznego pieca oporowego. W: XXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002.

5. E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK (2012): Comparison of energy consumption in the classical (PID) and fuzzy control of foundry resistance furnace. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. Vol. 12 iss. 3, s. 127–130.

6. E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK (2012): Comparison of energy consumption in the classical (PID) and fuzzy control of foundry resistance furnace. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. Vol. 12 spec. iss. 1, s. 195–198.

7. E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK (2012): Energy consumption in the fuzzy control of foundry furnaces : abstract. W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków; XXXVI Scientific conference Foundryman’s Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012.

8. E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK (2014): The optimization criteria in fuzzy control systems of foundry furnaces. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. Vol. 14 spec. iss. 2, s. 95–100.

9. P. ŚMIERCIAK, E. ZIÓŁKOWSKI (2014): Influence of selected parameters of interference on the quality of classical and fuzzy control resistance furnace. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. Vol. 14 spec. iss. 4, s. 123–126.

10. P. ŚMIERCIAK, E. ZIÓŁKOWSKI (2015): The simulation results comparison of influence of shape and interference amplitude on control quality of resistance furnace in a system equipped with PID or fuzzy regulators. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. Vol. 15 spec. iss. 4, s. 133–138.

Informacje dodatkowe:

Brak