Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stratygrafia sekwencji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0227-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o Ziemi i środowisku
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Sequence stratigraphy is a multidisciplinary methodology serving for the subdivision of a sedimentary
succession into stratal packages (sequences) bounded by unconformities. The module highlights sequence typology, the role of relative sea-level and sediment supply in sequence generation and the significance of such generic approach for succesful predictions of hydrocarbon reservoirs.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows the range of crucial factors and processes controlling stratigraphic architecture in sedimentary basins. SDA3A_W03, SDA3A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student knows the methodology of sequence stratigraphy, its position among other stratigraphic classifications, and recognizes its significance for making powerful facies predictions in frontier areas. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is capable for integrating sedimentological, core and well log data in order to perform chronostratigraphic correlation and to carry out stratigraphic breakdown of a sedimentary succession into depositional sequences. SDA3A_U01 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student is capable for predicting the distribution of reservoir and seal rocks on the basis of own stratigraphic correlations and stratigraphic subdivisions. SDA3A_U01 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to interpret stratigraphic correlations and carry out their quality check. SDA3A_K01 Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student is able to co-operate within a group of specialists representing different disciplines of Earth Sciences. SDA3A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows the range of crucial factors and processes controlling stratigraphic architecture in sedimentary basins. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows the methodology of sequence stratigraphy, its position among other stratigraphic classifications, and recognizes its significance for making powerful facies predictions in frontier areas. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is capable for integrating sedimentological, core and well log data in order to perform chronostratigraphic correlation and to carry out stratigraphic breakdown of a sedimentary succession into depositional sequences. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student is capable for predicting the distribution of reservoir and seal rocks on the basis of own stratigraphic correlations and stratigraphic subdivisions. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to interpret stratigraphic correlations and carry out their quality check. - + - - - - - - - - -
M_K002 Student is able to co-operate within a group of specialists representing different disciplines of Earth Sciences. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 38 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Sources of sequence stratigraphy and its relationship to other, major stratigraphic
nomenclature systems. Basic definitions, base level, accommodation space, relative
sea level (3 h).
Walther Law of facies succession, transgression, normal and forced regression.
Stratigraphic architecture as the product of accommodation fluctuations and sedimentary flux (3 h) .
Aspects of correlation – depositional strike and dip, diachronism, seismic clinoforms.
Types of unconformities, their geological and seismic expressions, seismostratigraphic
nomenclature (3 h).
Parasequence, parasequence set, key stratigraphic surfaces, depositional systems
tracts. Well log and seismic signatures of key correlation surfaces and systems tracts
(3 h).
Sequence typology, depositional, genetic and TR sequences. Hierarchy of relative
sea-level cycles, time scale of depositional sequences (3 h).

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Lithostratigraphic versus chronostratigraphic correlation of a well log section
calibrated with lithofacies (3 h).
Lateral persistence of reservoir units based on litho- and chronostratigraphic
correlations of a well section callibrated with lithofacies (3 h).
Construction of Wheeler’s chronostratigraphic chart (3 h).
Identification of unconformities and key correlation surfaces on a seismic section (3
h).
Well log correlation, picking-up of key surfaces and the definition of systems tracts
and depositional sequences, facies and reservoir predictions (3 h).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Audiovisual presentations accompanied by a classical blackboard approach.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Instructor guides the student solving a given stratigraphic problem. Following the completion of each exercise proper solutions and potential analytical pitfalls are discussed with the group.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Course is credited following the successful completion of all stratigraphic exercises.
Three absences in the auditorium class result in a course failure.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Analitical fundaments will be highlighted during lectures. Students are expected to interrupt the flow of a lecture whenever they feel that additional explanation are desirable.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students are expected to provide graphic solutions to a series of stratigraphic exercises provided by the instructor.Each student should be equipped with drafting tools and crayons.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Each correlation exercise is evaluated separately. The final evaluation grade is an average of all marks obtained in the auditorium classes. The final grade can be elevated based on overall student’s performance during the course.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Missing stratigraphic exercises caused by absence in the class must be completed during homework.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Students are expected to know the basics of clastic sedimentology, stratigraphy and basin analysis.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Catuneanu, O., 2006, Principles of Sequence Stratigraphy. Elsevier, 386 pp.
Porębski, S., 1996. Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych. Przegląd Geologiczny 44,
995-1006.
Posamentier, H.W., Allen, G.P., 1999, Siliciclastic sequence stratigraphy: concepts and applications: SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, v. 9, 210 pp.
Catuneanu, O., 2019. Scale in sequence stratigraphy. Marine and Petroleum Geology, 106, 128-159.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Porębski, S., 1996. Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych. Przegląd Geologiczny 44,
995-1006.
Porębski, S.J., Pietsch, K., Hodiak, R., Steel, R.J., 2003. Origin and sequential development of Badenian-
Sarmatian clinoforms in the Carpathian foreland basin (SE Poland). Geologia Carpathica 54, 119-136.
Porębski, S.J., Steel, R.J., 2003. Shelf-margin deltas: their stratigraphic significance and relation to
deepwater sands. Earth-Sciences Reviews 62, 283-326.
Porębski, S.J., Steel, R.J., 2006. Deltas and sea-level change. Journal of Sedimentary Research 76, 390-403.

Informacje dodatkowe:

None