Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pozyskiwanie, przetwarznie i integracja danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0232-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Nabywa umiejętności przetwarzania i integracji danych z bezzałogowych statków latających (BSL, tzw. dronów), rejestrowanych z pułapu lotniczego i obecnie powszechnie dostępnych darmowych satelitarnych obrazów satelitarnych, przykładowo z grupy Sentinel.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Kolokwium
M_W002 w zakresie metod przetwarzania i integracji danych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 w zakresie przetwarzania i integracji danych z bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów), pułapu lotniczego i obecnie powszechnie dostępnych darmowych danych satelitarnych takich jak przykładowo z grupy Sentinel. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 w zakresie znaczenia integracji danych na obecnym poziomie rozwoju technologii SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych + - + - - - - - - - -
M_W002 w zakresie metod przetwarzania i integracji danych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 w zakresie przetwarzania i integracji danych z bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów), pułapu lotniczego i obecnie powszechnie dostępnych darmowych danych satelitarnych takich jak przykładowo z grupy Sentinel. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 w zakresie znaczenia integracji danych na obecnym poziomie rozwoju technologii - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Stan wiedzy na temat pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

Przestawienie aktualnego stan wiedzy na temat pozyskiwania, przetwarzania i integracji danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
Prezentacja metod wykorzystywanych obecnie do wstępnego przetwarzania danych, ekstrakcji informacji tematycznej, integracji danych, ich wizualizacji i udostępniania.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Integracja danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

Praktyczne zajęcia w zakresie wstępnego przetwarzania danych, ekstrakcji informacji tematycznej, integracji danych, ich wizualizacji i udostępniania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student ma możliwość zaliczenia przedmiotu w trzech terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności wymagane jest uzupełnienie wiedzy i wykonanie prac praktycznych we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Special Issue “Multi-Sensor and Multi-Data Integration in Remote Sensing” https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/multi-sensor

Data Integration and Analysis
https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/satellite-imagery-air-photos/remote-sensing-tutorials/image-interpretation-analysis/data-integration-and-analysis/9347

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Hejmanowska B., Glowienka E., Michalowska K., Mikrut S., Kramarczyk P., Opalinski P., Twardowski

M., Guidi G., Gonizzi Barsanti S., Micoli L., Shafqat Malik U., Gonzalez-Aguilera D., Sanchez-
Aparicio L.J., Rodríguez-Gonzálveza P.R.,, Muñoz-Nieto A.L., , Mills J., Peppa M.V., 2019 – “The
Comparison of the Web GIS Applications Relevant for 4D Models Sharing” – IOP Earth and
Environmental Sciences
de Kok R., Wężyk P., Hejmanowska B., J. Książek J., 2018 – “Distance to neighbour calculationsamong OBIA primitives as an innovation to urban mapping techniques” International Journal of
Image and Data Fusion ; ISSN 1947-9832. — 2018 vol. 9 iss. 1, pp 21–42.: https://www-
1tandfonline-1com-15qtywsw10062.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1080/19479832.2017.1375029
Hejmanowska B., Głowienka E., Michałowska K., 2016 – “Free satellite imagery for monitoring
reclaimed sulphur mining region Tarnobrzeg”, IEEE Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics),
Gdansk, 2016, pp. 134-139. doi: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.32

Informacje dodatkowe:

Brak