Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teorie zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0265-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o zarządzaniu i jakości
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania jako nauką oraz teoriami zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem tych, na których będzie bazowała ich praca doktorska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie istotę zarządzania jako praktyki gospodarczej oraz dyscypliny naukowej. Posiada wiedzę na temat osiągnięć i dorobku klasyków zarządzania oraz teorii neoklasycznych. SDA3A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność wskazania zależności pomiędzy teoriami i koncepcjami zarządzania oraz wskazania kierunków ich ewolucji. SDA3A_U01, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi osadzić własną problematykę badawczą w ramach współczesnych teorii i koncepcji zarządzania. SDA3A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest świadomy znaczenia prowadzonych badań dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. SDA3A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie istotę zarządzania jako praktyki gospodarczej oraz dyscypliny naukowej. Posiada wiedzę na temat osiągnięć i dorobku klasyków zarządzania oraz teorii neoklasycznych. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wskazania zależności pomiędzy teoriami i koncepcjami zarządzania oraz wskazania kierunków ich ewolucji. - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi osadzić własną problematykę badawczą w ramach współczesnych teorii i koncepcji zarządzania. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy znaczenia prowadzonych badań dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
 1. Teoretyczny i praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu

  Przedmiot badań nauk o zarządzaniu
  Rodzaje tożsamości nauk o zarządzaniu
  Nurty w naukach o zarządzaniu
  Kategoria efektywności w naukach o zarządzaniu

 2. Zmiany paradygmatów zarządzania

  Paradygmat zmienności i radzenia sobie z nieprzewidywalnością
  Zmiany w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
  Zmiany w zakresie ról menedżerskich
  Łańcuch wartości zorientowany na klienta
  Metafory w naukach o organizacji i zarządzaniu

 3. Klasyczne koncepcje zarządzania i podejścia integrujące dorobek klasyczny

  Szkoła klasyczna, szkoła behawioralna i podejście ilościowe
  Podejścia integrujące dorobek klasyczny

 4. Uwarunkowania i istota współczesnych koncepcji i orientacji

   podejście zasobowe w zarządzaniu
   koncepcje zorientowane na człowieka
   koncepcje zorientowane na wartości
   koncepcje zarządzania zmianami – ewolucyjne i radykalne podejście
   koncepcje doskonalenia organizacji
   koncepcje zorientowane na klienta
   koncepcje zorientowane na współdziałanie
   koncepcje zorientowane na wiedzę
   paradygmat procesowości i elastyczności.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: dyskusja grupowa,prezentacja projektów odnoszących sie do tematyki dysertacji
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

przygotowanie prezentacji i projektów indywidualnych zwiazanych z tematyką dysertacji
aktywność na zajęciach – udział w dyskusji

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Treści prezentowane będą w formie prezentacji multimedialnej i zostaną poddane dyskusji podczas zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji skorygowana (50 %) o ocenę aktywności (50 %) na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

konieczność samodzielnego zapoznania się z zaleconymi opracowaniami

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zakrzewska-Bielawska A. red. (2012), Podstawy Zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
2. Adamik A. red. (2013), Nauka o organizacji ujęcie dynamiczne. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
3. Czerska M., Szpitter A.A. (2010) Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
4. Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
5. Griffin R.,(2005) Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
6. Zimniewicz K., (2000)., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
7. Czerska J., (2009) Doskonalenie strumienia wartości, Warszawa.
8. Martyniak A., (2001) Organizacja i zarządzanie, 70 problemów teorii i praktyki Kraków- Kluczbork.
9. Grudzewski W.M. Hejduk I.K. Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010) Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania Warszawa Poltext.
10. Mikołajczyk Z., (2003) Zarządzanie procesami zmian organizacyjnych. GWSH, Katowice.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Lewicka D.( 2019) Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa

Informacje dodatkowe:

Brak