Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant VII
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1022-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Perzyński Konrad (kperzyns@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł składa się z dwóch części, podczas których student otrzymuje podstawową wiedzę z zakresy przygotowania tekstów naukowych z wykorzystaniem narzędzi do przygotowania testów naukowo-technicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę, aby stworzyć dokumenty naukowy lub techniczny np.: artykuł naukowy, praca doktorska. SDA3A_W07, SDA3A_W04 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna dobre praktyki wykorzystania procesora tekstów MS Word oraz języka LaTeX w przygotowaniu tekstów naukowych i technicznych. SDA3A_W07, SDA3A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W003 Student wie w jaki sposób wizualizować dane na potrzeby publikacji naukowej lub raportu technicznego. SDA3A_W07, SDA3A_W04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stworzyć profesjonalny dokument naukowo-techniczny, używając systemu LaTeX oraz aplikacji LyX. Student umie wstawiać do niego skomplikowane wzory matematyczne, grafikę, hiperłącza. Student potrafi utworzyć zbiór odnośników bibliograficznych. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie przygotować dokument naukowy (np. publikację) lub techniczny (np. raport techniczny, sprawozdanie laboratoryjne) w oparciu o dobre praktyki tworzenia takich dokumentów w procesorze tekstów WYSWIG (what you see is what you get) oraz WYSIWYM (what you see is what you mean). SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi podzielić logicznie tekst zgodnie z jego hierarchią. Student potrafi zastosować odpowiednie środki wizualne dla elementów hierarchii dokumentu. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Prezentacja,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Student potrafi wizualizować dane dla potrzeb publikacji naukowo-technicznej. Umie dobrać wizualne środki wyrazu odpowiednie dla uwypuklenia przekazywanej graficznie treści. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi prezentować opracowane przez siebie rozwiązanie. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Projekt,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie potrzebę właściwego organizowania przekazywanej informacji (komunikatu, publikacji, raportu itp), zarówno w warstwie logicznej jak i wizualnej. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę, aby stworzyć dokumenty naukowy lub techniczny np.: artykuł naukowy, praca doktorska. - - - - - - - - + - -
M_W002 Student zna dobre praktyki wykorzystania procesora tekstów MS Word oraz języka LaTeX w przygotowaniu tekstów naukowych i technicznych. - - - - - - - - + - -
M_W003 Student wie w jaki sposób wizualizować dane na potrzeby publikacji naukowej lub raportu technicznego. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć profesjonalny dokument naukowo-techniczny, używając systemu LaTeX oraz aplikacji LyX. Student umie wstawiać do niego skomplikowane wzory matematyczne, grafikę, hiperłącza. Student potrafi utworzyć zbiór odnośników bibliograficznych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student umie przygotować dokument naukowy (np. publikację) lub techniczny (np. raport techniczny, sprawozdanie laboratoryjne) w oparciu o dobre praktyki tworzenia takich dokumentów w procesorze tekstów WYSWIG (what you see is what you get) oraz WYSIWYM (what you see is what you mean). - - - - - - - - + - -
M_U003 Student potrafi podzielić logicznie tekst zgodnie z jego hierarchią. Student potrafi zastosować odpowiednie środki wizualne dla elementów hierarchii dokumentu. - - - - - - - - + - -
M_U004 Student potrafi wizualizować dane dla potrzeb publikacji naukowo-technicznej. Umie dobrać wizualne środki wyrazu odpowiednie dla uwypuklenia przekazywanej graficznie treści. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi prezentować opracowane przez siebie rozwiązanie. - - - - - - - - + - -
M_K002 Student rozumie potrzebę właściwego organizowania przekazywanej informacji (komunikatu, publikacji, raportu itp), zarówno w warstwie logicznej jak i wizualnej. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 12 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych

1. Opracowanie tekstu naukowego w WYSWIG – uwagi ogólne.
2. Opracowanie tekstu naukowego w WYSWIG– Microsoft Office, Open Office.
3. LaTeX jako narzędzie do składu tekstów naukowych.
4. Teksty naukowe w WYSWIG część 1 – pakiet LyX.
5. Teksty naukowe w WYSWIG część 2 – pakiet LyX.
6. Silniki wyszukiwania publikacji oraz indeksy oceny publikacji naukowych (Science Direct, Google Scholar, Mendeley, F1000, Scopus, ISI Web of Knowledge, Impact Factor, Hirsh index, citation index).
7. Struktura pracy naukowej (zarys pracy, tytuł, streszczenie, nagłówek z podtytułami, wprowadzenie, główna treść, wnioski) – część I.
8. Struktura pracy naukowej (zarys pracy, tytuł, streszczenie, nagłówek z podtytułami, wprowadzenie, główna treść, wnioski) – część II.
9. Przygotowanie publikacji naukowej w oparciu o interpreter Microsoft Word – część I.
10. Przygotowanie publikacji naukowej w oparciu o interpreter Microsoft Word – część II.
11. LyX – translator języka LaTeX – część I.
12. LyX – translator języka LaTeX – część II.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen projektów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Jean-Luc Lebrun, Scientific Writing 2.0, A reader and Writer’s guide, World Scientific Publishing, 2011.
2 ]en Tsi Yang, An Outline of Scientific Writing, For Researchers with English as a Foreign Language, World Scientific Publishing, 1995.
3 Jennifer Peat, Scientific Writing, Easy When You Know How, BMJ Books, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

PUBLICATION IN JOURNALS WITH IMPACT FACTOR (THOMSON SCIENTIFIC)

M. Sitko, Q. Chao, J. Wang, K. Perzynski, K. Muszka, L. Madej, A parallel version of the cellular automata static recrystallization model dedicated for high performance computing platforms – Development and verification, Computational Materials Science 172, (2020), 109283.
L. Madej, L. Malinowski, K. Perzynski, M. Mojzeszko, J.C Wang, G. Cios, D. Czarnecki, P. Bala, Considering influence of microstructure morphology of epoxy/glass composite on its behavior under deformation conditions—digital material representation case study, Archives of Civil and Mechanical Engineering 19, (2019), 1–12.
Perzyński K., Cios G., Szwachta G., Zych D., Setty M., Bała P., Madej Ł., Numerical Modelling Of A Compression Test Based On The 3D Digital Material Representation Of Pulsed Laser Deposited Tin Thin Films, Thin Solid Films 673, 34–43, 2019.
Perzyński K., Wang J., Radwański K., Muszka K., Madej L., Identification of critical strains for the random cellular automata finite element failure model based on in-situ tensile test, Mechanics of Materials 133, 154–164, 03.2019.
Madej Ł.,Perzyński K., Składzień M., Tkocz M., Rosiak M., Grosman F., Application of the GTN model to numerical simulation of Distaloy AB sinters behaviour under complex loading conditions, Archives of Metallurgy and Materials 63 (4), 1937–1942, 2018.
Madej L, Sitko M., Legwand A., Perzynski K., Michalik K., Development and evaluation of data transfer protocols in the fully coupled random cellular automata finite element model of dynamic recrystallization, Journal of Computational Science 26, 66–77, 2018.
Perzyński K., Madej L., Complex hybrid numerical model in application to failure modelling in multiphase materials, Archives of Computational Methods in Engineering 24, 869-890, 2017.
Perzynski K., Ososkov Y., Wilkinson D.S., Jain M., Wang J., Madej L., Validation of the dual-phase steel failure model at the microscale, International Journal for Multiscale Computational Engineering 15, 443–458, 2017.
Perzyński K., Wrożyna A., Kuziak R., Legwand A., Madej Ł., Development and validation of multi scale failure model for dual phase steels, Finite Elements in Analysis and Design 124, 7-21, 2017.
Majta J., Perzynski K., Muszka K., Graca P., Madej L., Modeling of grain refinement and mechanical response of microalloyed steel wires severely deformed by combined forming process, International Journal of Advanced Manufacturing Technology 89, 1559–1574 , 2017,
Perzynski K., Madej L., Fracture modeling in dual phase steel grades based on the random cellular automata finite element approach Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, Special Issue: Simulation with Cellular Automata 92(2), 195–207, 2016.
Legwand A., Sitko M., Perzyński K., Madej Ł., RCAFE Based Numerical Model of Dynamic Recrystallization, Journal of Machine Engineering 16(2), 52–60, 2016.
Majta J., Madej Ł., Svyetlichnyy D. S., Perzyński K., Kwiecień M., Muszka K., Modeling of the inhomogeneity of grain refinement during combined metal forming process by finite element and cellular automata methods, Materials Science and Engineering A 671, 204–213, 2015.
Madej Ł., Kuziak R., Mroczkowski M., Perzyński K., Libura W., Pietrzyk M., Development of the multi-scale model of cold rolling based on physical and numerical investigation of ferritic-pearlitic steels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(4), 885–896 2015.
Perzyński K., Wiatr R., Madej L., Numerical model of the nanoindentation test based on the digital material representation of the Ti/TiN multilayers, Materials Science–Poland, 33(2), 348–355, 2015.
Madej L., Wang J., Perzynski K., Hodgson, P.D., Numerical modeling of dual phase microstructure behavior under deformation conditions on the basis of digital material representation, Computational Materials Science, 95, 651–662, 2014.
Perzyński K., Madej L., Wang J., Kuziak R., Hodgson P. D., Numerical investigation of influence of the martensite volume fraction on DP steels fracture behavior on the basis of digital material representation model, Metallurgical and Materials Transactions A, 45, 5852–5865, 2014.
Kruzel F., Madej L., Perzyński K., Banas K., Development of three dimensional adaptive mesh generation for multiscale applications, International Journal for Multiscale Computational Engineering, 12(3), 257–269, 2014.
Perzyński K., Madej L., Numerical modeling of fracture during nanoindentation of the TiN coatings obtained with the PLD process, Bulletin of the Polish Academy of Science, 61(4), 973–978, 2013.
Madej L., Sieradzki L., Sitko M., Perzyński K., Radwański K., Kuziak R., Multi scale cellular automata and finite element based model for cold deformation and annealing of a ferritic pearlitic microstructure, Computational Materials Science, 77, 172–181, 2013. (IF=879)
Perzyński, K., Madej, Ł., Numerical analysis of influence of the martensite volume fraction on DP steels behavior during plastic deformation, Archives of Metallurgy and Materials 58(1), 211–215, 2013.
Perzyński K., Madej Ł., Szajding A., Raga K., Kubiak K., Niechajowicz A., Jaskiewicz K., Gronostajski Z., Pietrzyk M., Numerical Evaluation Of Gear Ring Behavior During Various Cooling Conditions, Journal Of Machine Engineering 16(2), 18–26, 2016.
Szyndler J., Perzyński K., Madej Ł., Modelling of material flow during incremental forming process on the basis of digital material representation concept, Journal of Machine Engineering 15(1), 81–89, 2015.
Perzyński K., Sitko M., Madej Ł., Numerical modelling of fracture based on coupled cellular automata finite element approach, Cellular automata : 11th international conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2014 : Krakow, Poland, September 22–25, 2014 : proceedings, 164 –165, 2014.

Informacje dodatkowe:

Kurs ten zaprojektowany jest w taki sposób, aby pomóc studentowi rozwijać umiejętności, które pozwolą mu na tworzenie oraz składanie dowolnego teksty naukowe lub technicznego. Student będzie koncentrować się na podstawowych zasadach określające poprawne metody składanie tekstów technicznych. W kursie tym główny nacisk położono na zbudowanie u studenta podstaw pozwalających na poprawne złożenie tekstu naukowego oraz zwrócenie uwagi na elementy mające duży wpływ na ocenę jego prac u recenzentów. Dodatkowo otrzymają wiedzę, jak przygotować odpowiednią dokumentację techniczną w pakiecie Microsoft Office Word i LyX (kod Latex). Student również otrzymuje wiedzę w jaki sposób ocenić pracę innych osób, gdyż sam postawiony zostanie w roli recenzenta.